Grundlaget for AQUATIME

En forbyggende indsats

AQUATIMEs berettigelse

Et grundlag baseret på fakta*

I 2014 var der ca. 1,1 mio. indlæggelser på de offentlige sygehuse i Danmark. Borgere over 65 år tegnede sig for ca. 460.000 af indlæggelserne.

Af disse indlæggelser var hele 14,6 % – eller ca. 67.000 – defineret som ”forebyggelige”, det vil sige indlæggelser, der skyldes faktorer, som kan forhindres, hvis der sættes ind i rette tid og med den rigtige form for hjælp.

Antallet af forebyggelige indlæggelser er stigende og højest for de ældste og mest plejekrævende ældre. Ca. en tredjedel af de indlæggelser, der sker fra plejeboliger, er således forebyggelige.

Et økonomisk potentiale og kommunens rolle

En indlæggelse koster i gennemsnit ca. kr. 20.000. Heraf betaler bopælskommunen normalt ca. en tredjedel. Der er altså et økonomisk potentiale i at forebygge indlæggelser for borgere over 65 år.

Kommunerne har en særlig mulighed for at spille en rolle her, idet kommunerne er i kontakt med borgeren indenfor 10 dage forud for knap halvdelen af de forebyggelige indlæggelser.

Den kontakt sker via plejebolig, hjemmesygepleje, personlige pleje eller anden form for praktisk bistand til borgeren.

Økonomisk og velfærdsmæssig gevinst

Godt 10 % af de forebyggelige indlæggelser skyldes simpel dehydrering – og antallet af disse indlæggelser er stigende.

Kunne man derfor sætte ind over for dehydrering blandt ældre med simple innovative løsninger, kunne antallet af indlæggelser nedbringes – med en betydelig økonomisk og velfærdsmæssig gevinst til følge.

Udover besparelsen som følge af en nedbringelse af antallet af indlæggelser, vil en effektiv løsning også kunne nedbringe kommunernes omkostninger til pleje og andre omsorgsindsatser i forbindelse med dehydrering hos ældre.

*: udbudsmateriale fra Markedsmodningsfonden 21. juni 2016

Dehydrering – et større problem end du tror…

Der er flere årsager til dehydrering blandt ældre.

Muskelmasse

Muskelmassen og kroppens væskeindhold falder med alderen.

Svækket tørst

Mange ældre oplever en svækket tørst og lyst til at drikke.

Medicin

Medicinindtag kan påvirke væskebalancen i kroppen.

Kognitive vanskeligheder

Den ældre glemmer at drikke, fx pga. kognitive vanskeligheder (begyndende demens).

Nedprioritering

Den ældre nedprioriterer væske for ikke at skulle på toilettet så ofte – fx pga. smerte.

Koordinering

Mangelfuld kommunikation og koordinering mellem faggrupper og den ældre.